top of page

Meet your Teacher !​

​사진 클릭시 소개 영상 화면이 재생됩니다.

Teacher Gelyn.jpg

Teacher Gelyn

Teacher Anne.png

Teacher Anne

Teacher Ritz.png

Teacher Ritz

Teacher Gypsy .jpg

Teacher Gypsy

Teacher Ching.png

Teacher Ching

Teacher Pam.png

Teacher Pam

Teacher Joy.jpg

Teacher Joy

Teacher Joann.jpg

Teacher Joann

IMG_8428.JPG

Teacher Sarah

Teacher Flor.jpg

Teacher Flor

Teacher Sarah2.png

Teacher Sarah(2)

Teacher Via.jpg

Teacher Via

Teacher Sherena.jpg

Teacher Sherena

Teacher Cris.png

Teacher Cris

Teacher Riz.JPEG

Teacher Riz

Teacher Angela.jpg

Teacher Angela

RISH.png

Teacher Rish

KakaoTalk_20240607_164408879.jpg

Teacher kit

KakaoTalk_20240607_170235479.jpg

Teacher Dawn

선발 과정을 통해 시나브로에 합류한 우리 선생님들은
담당 스터디 매니저와 팀을 이루어

완벽한 수업을 위한 끊임없는 노력이 계속 됩니다.

bottom of page